دانلود آهنگ تهم به نام مرز

پست ویژه

دانلود آهنگ تهم به نام مرز با کیفیت 320

دانلود آهنگ مرز از تهم بهمراه متن آهنگ

دانلود آهنگ تهم با کیفیت 320 و 128

Downloda New Song By Taham Colled Marz

زا ور هشقن کاپ یلو یوت زرماراتفر صخشم هشاب / میرازن تسد ور تسد تقو هرب هشادرف
درف هشابن باب , میراذب درف اه نش جوز و میگب / هک زا هشام تسد هشکب زا هشام

دانلود آهنگ تهم به نام مرز با کیفیت 320

کد پخش آنلاین این آهنگ برای وبلاگ شما

متن دانلود آهنگ تهم به نام مرز

سود &راد دح هشاب
زا ور هشقن کاپ یلو یوت زرماراتفر صخشم هشاب
میرازن تسد ور تسد تقو هرب هشادرف
درف هشابن باب , میراذب درف اه نش جوز و میگب ...
هک زا هشام تسد هشکب زا هشام
ضرع یاج رما ات هک یادن گنج سب هشاپ
فرح هشاب تقو هشاپ یکره هک تمرح هراد
فلج هشاب گنن هشاب راگنا یزیچ مک هراد
گنت ،هنک سبح سفن وت هنیس مل هداد
دنچ هلاس سفن ؟هباوخ وت لد هناسفا !
گنچ هشاب یوت شوگ هن هک یور شوگ اج گنچ هشاب
رس هشاب شوخ و ضبن یور لود گنچ هشاب !
یریگیم ؟مگیمیچ یریگیم ؟مگیمیچ وگب ...
وگب &ریگیم یگیمیچ ... وگب &ریگیم یگیمیچ وگب
ناوخمه :
مشچ نم قرغ یاشامت تسوت
وت هشیمه طقف شخردب ...
مبلق مه رد هانپ تسوت
ومغ هار هدن هب ملد ...
نم دیاب دای &ریگب
زغم ور راکب &ریگب یتح هگا ور هناجرم
یزیچ مگن توکس منک هگا نخس وجه هراد
اجره هک &دز &دق تشپ &رس در هشاب
ثم لعشم هساو ینوا هک تشپ رس هماب
تسود میراد ریز نوماپ وت نوبایخ شرف هشاب
یلو زونه یوت یکاخ مینزیم اجرد هک
هب هابتشا رکف میدرک رورغ قح هشاهاب
دنچره هشیمه هجیتن ی لصاح دب هشاب !
منودیم اربا هک لهس دنا مینزیم زا وج نوریب میچیپیم وت اضف هک میبلاق هب سرت و میفقاو هب لهج و میلیام هک
دنچره هشیمه هجیتن ی لصاح دب هشاب !
منودیم اربا هک لهس دنا مینزیم زا وج نوریب میچیپیم وت اضف هک میبلاق هب سرت و میفقاو هب لهج و میلیام هک
حلص نومنیزگ اجب گنج هشاب
اب هکنیا نومرثکا میدرک یهاگ اوعد هک
دز و شدروخ هینشاچ نایرج هش
یچ هشب یتقو ات هدرپ اه رانک نرب ظفل اه ور برض هشاج
لک نیا ریز یمز یور هنحص هلعش رو هشاب
یریگیم ؟مگیمیچ یریگیم ؟مگیمیچ وگب ...
وگب &ریگیم یگیمیچ ... وگب &ریگیم یگیمیچ وگب
ناوخمه :
مشچ نم قرغ یاشامت تسوت
وت هشیمه طقف شخردب ...
مبلق مه رد هانپ تسوت
ومغ هار هدن هب ملد ...
راذب مکی تقو هساو تدوخ
سرب هب درد یاه تدوخ
سرب هب یامرس تلد هکنوچ
هاگن همه ام هب هئوت
راذب مکی تقو هساو تدوخ
سرب هب درد یاه تدوخ
سرب هب یامرس تلد هکنوچ
هاگن ادرف همه ام هب هئوت
ناوخمه :
مشچ نم قرغ یاشامت تسوت
وت هشیمه طقف شخردب ...
مبلق مه رد هانپ تسوت
ومغ هار هدن هب ملد

نظرات

  • نظرات پس از تایید مدیریت نمایش داده خواهند شد.
  • لطفا نظرات خود را بصورت فارسی تایپ کنید.
منتشر شده : 0 در حال بررسی : ۰

یک + چهارده =